KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (KVKK)

Teknolojinin günlük hayatın içine tamamen girdiği günümüzde bireyin kimlik, iletişim, sağlık ve mali bilgileri, özel hayatı, dini inancı, siyasi görüşü gibi kişisel verilerinin mahremiyetini korumak  önem taşımaktadır. Kişisel veriler, gerek özel sektör ve gerekse kamu sektörü tarafından bilişim sistemleri üzerinden otomatik yollarla sıkça kullanılmaktadır. Bu bilgilerin kullanılması bireyler ile mal ve hizmet sunanlar bakımından bazı kolaylıklar ve avantajlar sağlasa da, bilgilerin istismar edilme riskini de beraberinde getirmektedir. Dolayısıyla bu iki taraf arasında dengenin kurulması gereklidir.

Kvkk, kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasların düzenlenmesini sağlayan kanundur.


KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU AMACI

Kanuna göre amaç; “Herkes, kendisiyle ilgili kişisel verilerin korunmasını isteme hakkına sahiptir. Bu hak; kişinin kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme, bu verilere erişme, bunların düzeltilmesini veya silinmesini talep etme ve amaçları doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını öğrenmeyi de kapsar. Kişisel veriler, ancak kanunda öngörülen hallerde veya kişinin açık rızasıyla işlenebilir. Kişisel verilerin korunmasına ilişkin esas ve usuller kanunla düzenlenir.” maddelerini kabul edip, herkesin kendisiyle ilgili kişisel verilerin korunmasını isteme hakkı anayasal bir hak olarak teminat altına alınmasıdır.

Kanunla, kişisel verilerin sınırsız biçimde ve gelişigüzel toplanması, yetkisiz kişilerin erişimine açılması, ifşası veya amaç dışı ya da kötüye kullanımı sonucu kişisel hakların ihlal edilmesinin önüne geçilmesi amaçlanmaktadır.

Bu maddeye göre Kanunun amacı:

     - Kişisel verilerin işlenmesinde, kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak,

     - Kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemek (disiplin altına almak),

     - Mahremiyet hakkının korunması,

     - Kişisel veri güvenliği hakkının korunmasıdır.


KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMI

Kanunda kamu kurumları ile özel kuruluşlar açısından ayrım yapılmamıştır. Kanunun belirlediği usul ve esaslar tüm kurum ve kuruluşlar için geçerlidir. Dolayısıyla kamu kurumlarının işlediği kişisel veriler hakkında da bu kanun hükümleri uygulanacaktır.

Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun kapsamı son derece geniş ve bir o kadar da nettir. Bu kanun; kişisel verileri kısmen veya tamamen, otomatik olan ya da olmayan, veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla işleyen tüm gerçek ve tüzel kişiler ile birlikte kişisel verileri işlenen gerçek kişileri kapsar.

Tüzel kişi grubundaki kurumlar için özel ya da kamu kuruluşu olma konusunda bir ayrım yapılmamış olup tamamı için aynı usul ve esaslar geçerli kabul edilmiştir. Verisi işlenen tarafı gerçek kişiler oluşturduğu için hak ehliyetine sahip olan herkes kanun kapsamları dahilindedir.

Kanun “kişisel” verileri korumak üzerine temellendirildiği ve kanun hükümlerinde “kişisel verileri işlenen gerçek kişiler” tabiri kullanıldığı için tüzel kişilerin verileri bu kanunun dışında tutulmuştur. Ayrıca veri kayıt sisteminin parçası olmaksızın veri toplayan ve işleyen gerçek ve tüzel kişiler de kanun kapsamı dışındadır.

Kanunda veri işleyecek gerçek ve tüzel kişilere, Veri Sorumluları Sicili’ne (VERBİS) kayıt olma zorunluluğu getirilmiştir. Fakat bazı durumlarda, işlenecek verinin boyutu, niteliği, konusu, amacı gibi kriterler göz önüne alınarak, kurul tarafından bazı veri sorumlularına, bu sicile kayıt olma konusunda muafiyet getirilebilir.

Kanun sadece gerçek kişilerle ilgili verilere uygulanır. Tüzel kişilerle ilgili veriler bu kanun kapsamında değildir. Çünkü kanunun 1. maddesinde “kişisel verileri işlenen gerçek kişiler” ifadesi kullanılmıştır. Kanunun kişisel verilerin işlenmesine ilişkin hükümleri fiziksel olarak kayıt altına alınan ve veri kayıt sisteminin parçası olmayan kişisel verilere de uygulanmaz.


6698 SAYILI KANUNDA YER ALAN TEMEL KAVRAMLAR

1. Açık Rıza

Kanunun yürürlüğe girmesi sonrasında, kişisel veri ve bu verinin işlenmesi ile birlikte hayatımıza giren kavramlardan birisi de “açık rıza” kavramıdır. Kanunun 3. maddesinde açık rıza; “belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza” şeklinde tanımlanmıştır.

Buna göre sırasıyla Kanunun;

     - 5. maddesinin, 1. fıkrasında “Kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemez”,

     - 6. maddesinin 2. fıkrasında “Özel nitelikli kişisel verilerin, ilgilinin açık rızası olmaksızın işlenmesi yasaktır”,

     - 8. maddesinin 1. fıkrasında “Kişisel veriler, ilgili kişinin açık rızası olmaksızın aktarılamaz”,

     - 9. maddesinin 1. fıkrasında “Kişisel veriler, ilgili kişinin açık rızası olmaksızın yurt dışına aktarılamaz” düzenlemeleri yer almaktadır.


2. Anonim Hale Getirme (Anonimleştirme)

Anonim hale getirme veya anonimleştirme, verilerin başka verilerle eşleştirilse dahi, hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesini ifade etmektedir. Bu kapsamda, elde kalan veri üzerinden bir izleme yapılarak başka verilerle eşleştirme ve destekleme sonrasında verinin kime ait olduğu anlaşılabiliyorsa, bu verinin anonim hale getirildiği kabul edilemez.

Bu noktada dikkat çekilmesi gereken husus, anonim veri ve anonimleştirilmiş veri arasındaki farktır. Anonim veri belirli bir kişiyle ilişkilendirilmesi mümkün olmayan veriyi ifade ederken, anonimleştirilmiş veri daha öncesinde bir kişiyle ilişkilendirilmiş ancak artık bağlantısı kalmamış veridir.


3. İlgili Kişi

Kanunda, yalnızca gerçek kişilerin verilerinin korunması öngörülmektedir. Bu nedenle kanunda kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi ifade etmek için “ilgili kişi” ifadesi kullanılmıştır. Kanunun düzenlenme amacına göre korunması gereken temel esas, başta özel hayatın gizliliği olmak üzere temel hak ve özgürlüklerden ibarettir. Korunması gereken kişi, düzenlemenin tanımlar kısmında açıkça belirtildiği üzere “gerçek kişi”dir.


4. Kişisel Veri

Kişisel veri, belirli ya da belirlenebilir nitelikteki bir kişiye ilişkin her türlü bilgidir. Bu durumda kişisel veriyi, kişisel olmayan verilerden ayırabilmek için temelde iki ölçütten yararlanıldığı söylenebilir. Buna göre, kişisel veriden söz edebilmek için, verinin bir kişiye ilişkin olması ve bu kişinin de belirli ya da belirlenebilir nitelikte olması gerekmektedir.

Kişisel veri, bireyin şahsi, mesleki ve ailevi özelliklerini gösteren, o bireyi diğer bireylerden ayırmaya ve niteliklerini ortaya koymaya elverişli her türlü bilgidir. Kanunda kişisel veri; “kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi” şeklinde tanımlanmıştır. Bu bilgiler, belli bir kimsenin kimliği, etnik kökeni, fiziksel özellikleri, sağlık, eğitim, istihdam durumu, cinsel yaşamı, aile hayatı, başkaları ile yaptığı haberleşmeler, ikamet adresi, kredi kartı, kişisel düşünce ve inançları, dernek ve sendika üyelikleri, alışveriş alışkanlıkları gibi hususları kapsamaktadır.


5. Kişisel Verilerin İşlenmesi

Kişisel verilerin işlenmesi kavramı zincirleme bir döngüyü ifade etmektedir. Kanunun 2. maddesinde, kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla ilk defa elde edilmesiyle başlayan bir süreç ve devamındaki her türlü işleme, veri işleme olarak tanımlanmıştır. Kişisel veriler belirtilen şekilde toplandıktan sonra silme, yok etme ya da anonim hale getirme işlemlerine kadar olan süreçte gerçekleştirilen her türlü faaliyet kanun kapsamında kişisel verilerin işlenmesi olarak değerlendirilmektedir.

Kişisel veriler çeşitli şekillerde işlenebilir:

     - Toplama veya kaydetme: Kişisel verilerin ilk defa elde edildikleri an itibariyle işleme fiili başlamaktadır.

     - Organize etme/depolama: Dijital ya da fiziksel ortamda, kişisel verilerin saklanması, barındırılması ya da depolanması işleme kapsamında kabul edilir.

     - Kullanma/değiştirme: Kişisel verilerin, görüntülenmesi de dâhil olmak üzere, her türlü kullanımı işleme sayılır.

     - Aktarma: Kişisel verilerin çeşitli yöntemlerle iletilmesi.

     - Yayma/erişilebilir kılma: Fiziksel olarak dağıtmak veya paylaşmak gibi, verileri dijital ortamda üçüncü tarafların erişimine açmak da bir işleme türüdür.

     - Engelleme/silme/yok etme/anonim hale getirme: Bunlar da bir işleme faaliyeti olarak kabul edilmektedir.


6. Veri Sorumlusu ve Veri İşleyen

Veri sorumlusu, kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder. Tüzel kişiler, kişisel verileri işleme konusunda gerçekleştirdiği faaliyetler kapsamında kendileri “veri sorumlusu” olup, ilgili düzenlemelerde belirtilen hukuki sorumluluk tüzel kişinin şahsında doğacaktır.

Veri işleyen, veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiler olarak tanımlanmaktadır. Bu kişiler, kişisel verileri kendisine verilen talimatlar çerçevesinde işleyen, veri sorumlusunun kişisel veri işleme sözleşmesi yapmak suretiyle yetkilendirdiği ayrı bir gerçek veya tüzel kişidir.

Veri işleyenin faaliyetleri veri işlemenin daha çok teknik kısımları ile sınırlıdır. Kişisel verilerin işlenmesine ilişkin kararların alınması yetkisi ise veri sorumlusuna aittir. Veri sorumlusu kişisel verilerin işlenme amacını ve yöntemini belirleyen kişidir. Yani işleme faaliyetinin “neden” ve “nasıl” yapılacağı sorularının cevabını verecek kişidir.

Bir tüzel ya da gerçek kişinin aynı anda hem veri sorumlusu hem de veri işleyen olabileceğini söylemek mümkündür. Örneğin, bir turizm şirketi kendi çalışanlarının verileri bakımından “veri sorumlusu” iken, müşterilerinin çalışanlarının verileri bakımından “veri işleyen” sıfatıyla hareket etmektedir.


7. VERİ KAYIT SİSTEMİ (VERBİS)

Veri kayıt sistemi, kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemini ifade etmektedir. Bu sistemler elektronik yahut fiziki ortamda oluşturulabilir. Kanunda veri işleyecek gerçek ve tüzel kişilere, Veri Sorumluları Sicili’ne (VERBİS) kayıt olma zorunluluğu getirilmiştir. 

Kanunun gerekçesine göre, otomatik olmayan yollarla işlenen kişisel veriler bir veri kayıt sisteminin parçası değilse kanun kapsamında değerlendirilmeyecektir. 


VERİ SORUMLULARI SİCİL BİLGİ SİSTEMİ (VERBİS)

VERBİS; kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin, kişisel veri işlemeye başlamadan önce kaydolmaları gereken ve işlemekte oldukları kişisel verilerle ilgili kategorik bazda bilgi girişi yapacakları bir kayıt sistemidir.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 16’ncı maddesine göre kişisel veri işleyen gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının kişisel veri işlemeye başlamadan önce Veri Sorumluları Siciline kaydolması gerekmektedir. Bu kapsamda, Başkanlığımızca Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi (“VERBİS”) hazırlanmış olup veri sorumluları bu sisteme kayıt olacaklardır.

Verbis’e kayıt için www.kvkk.gov.tr adresinde bulunan VERBİS kılavuzu aracılığıyla detaylı bilgi edinilebilecektir. Ayrıca, KVKK Bilgi Danışma Merkezi olarak görev yapmaya başlayan ALO 198 Veri Koruma Hattı aracılığı ile VERBİS hakkında teknik ve hukuki konularda Türkiye’nin her yerinden GSM ayrımı olmaksızın ücretsiz olarak ulaşılabilecek ve bilgi alınabilecektir. VERBİS’e kayıt olmak için herhangi bir ücret ödenmesi gerekmemektedir.


HANGİ VERİ SORUMLULARI VERBİS’E KAYIT OLMAKLA YÜKÜMLÜDÜR?

Kanunun 16'ncı maddesine göre, kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin kişisel veri işlemeye başlamadan önce Verbis'e kaydolmaları gerekmektedir. Bu kapsamda, Türkiye’de yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları, yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları ile kamu kurum ve kuruluşu veri sorumlularının Türkiye’de kişisel veri işlemeleri halinde genel kural olarak VERBİS’e kayıt olmaları gerekmektedir.


VERİ SORUMLUSU OLAN TÜM GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLERİN VERBİS'E KAYIT OLMASI ZORUNLU MU?

Faaliyetleri kapsamında, Türkiye sınırları içerisinde kişisel veri işleyen tüm gerçek kişi ve tüzel kişiler veri sorumluları genel kural olarak Verbis'e kayıt olmakla yükümlüdür. Buna göre, kanun hükümleri veya kurul kararlarıyla istisna tutulanlar hariç olmak üzere tüm gerçek kişi veri sorumlularının Verbis'e kayıt olması gerekmektedir.


VERİ SORUMLULARININ İŞLEDİĞİ TÜM VERİLER VERBİS’E KAYDOLMALI MIDIR?

Veri sorumlularınca VERBİS’e kayıtta girilecek bilgiler; kişisel verileri işlenmiş olan gerçek kişilere ait kişisel veriler değil, veri sorumlularının işlemekte oldukları verilerin sadece üst başlıklar halinde kategorik bazdaki bilgiler olacaktır.

Örneğin bir kamu kurumu, kurumu ziyarete gelen gerçek kişilere aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek suretiyle ad, soyad, telefon numarası, TC kimlik numarası, plaka numarası gibi bazı kişisel verilerini işlemektedir. Bu durumda VERBİS’e; gerçek kişilere ait ad, soyad, telefon numarası, TC kimlik numarası, plaka numarası gibi verileri değil bunların üst kategorisi olan ve zaten VERBİS’te de seçimlik alan olarak yer alan “kimlik kategorisi” ve “iletişim kategorisi” işlediğine dair bilgi girişi yapacaktır.


KVKK KAPSAMINDA KULLANILACAK SÖZLEŞMELERİN HAZIRLANMASI

E-ticaret siteleri kapsamında kullanılacak olan Kvkk Metni, Aydınlatma Metni, Açık Rıza Metni vb kanun kapsamında izin alınması için kullanılacak sözleşmeler hazırlanmalıdır.

Hazırlanacak kvkk içerik metinleri kanun kapsamında, hukuk danışmanları eşliğinde hazırlanmalıdır. Kvkk içerikleri firmaya, sektöre, tutulan verilere göre farklılıklar gösterebilir.

Hazırlanan içerikler e-ticaret altyapısında kullanılan tüm alanlara eklenmelidir. Eklenen içerikler her zaman kullanıcıların kolayca ulaşabileceği, detaylı olarak inceleyebileceği şekilde sunulmalıdır.T-SOFT E-TİCARET ALTYAPISINDA KVKK YÖNETİMİ

T-soft altyapısı ile kullanıcılardan üyelik ve sipariş aşamalarında kvkk onayları alabilir, çerez politikasına dair bildirimler yayınlayabilirsiniz.

Onaylanan her sözleşme üye özelinde kayıt edilerek tutulmaktadır.

Verilen onayları üye özelinde görmek için "Üyeler > Üyeler" sayfasından üye düzenleme penceresini açınız.

Üye düzenleme penceresinde "Ek Bilgiler" sekmesinde verilen onayları, tarihlerini ve izin verilen ip adreslerini görebilirsiniz.

söz22.png (34 KB)

Alınan onayları excel formatında dışarı aktarabilirsiniz.

"Üyeler > Üyeler > Excel İşlemleri" adımlarını takip ederek, excel dışarı aktarım sayfasına ulaşabilirsiniz.

Almak istediğiniz bilgilere ait sütunları seçerek excel dosyasını indirebilirsiniz.

söz23.png (36 KB)

Sitenizin yönetim panelinize girdiğinizde güncel KVKK  bilgilendirme duyurularımızı da inceleyebilirsiniz.

Yönetim paneli widget alanında bulunan "KVKK - GDPR Bilgilendirme Yapılandırma Ayarları" seçeneğine tıklayarak içeriğe ulaşabilirsiniz.

söz24.png (234 KB)


1. KVKK Metni Ekleme

Sitenizde üye olan her kullanıcıdan veri onayı almanız gerekmektedir. 

KVKK metni panelde ayara bağlı olarak çalışmaktadır. İlgili ayardan KVKK metni ekleyene kadar kullanıcılardan onay alınamaz.

Metin eklemek için "Ayarlar > Genel Ayarlar > KVKK Aydınlatma Metni" ayarına tıklayınız. 

Açılan pencereden metin eklemesi yapabilirsiniz.

KVKK metni ayarını doldurduktan sonra üye kayıt sayfasında otomatik olarak "Kvkk Onay Butonu" oluşacaktır.

söz1.png (85 KB)
söz2.png (43 KB)


2. Üyelik Sözleşmesi Ekleme

Sitenize üye olan ziyaretçilerin, verdikleri bilgilerin güvenliği, neden istendiği, üye olduğunda oluşabilecek durumlar vb bilgileri üyelik sözleşmesi içerisinde ekleyebilirsiniz.

Üyelik sözleşmesi, üye kayıt işlemi için zorunlu alanlardır. Onaylanmaması durumunda üye kayıt işlemi gerçekleştirilemez.

Metin eklemek ve düzenlemek için "Ayarlar > Genel Ayarlar > Üyelik Sözleşmesi" ayarına tıklayınız. 

Açılan pencereden metin eklemesi yapabilirsiniz.

söz5.png (90 KB)
söz6.png (43 KB)
3. Hızlı Üyelik Aşamasında KVKK ve Üyelik Sözleşmesi Onayı Ekleme

Üye kayıt sayfasına ek olarak sitenizde sepet sonrasında hızlı üyelik ile sipariş alabilirsiniz.

Hızlı üyelik esnasında kayıt olan kullanıcılardan da kvkk, üyelik sözleşmesi onayını alabilirsiniz.

Onayların hızlı üyelik sayfasına yansıması için "Ayarlar > Genel Ayarlar > Hızlı Üyelikte Üye Onay Kutuları Gösterilsin" ayarını aktif etmelisiniz.

söz17.png (49 KB)
4. KVKK Hatırlatma Bildirimi Uygulaması 

Kvkk metnini sitenize eklemeden önce kayıt olmuş üyeleriniz var ise, hatırlatma uygulamamızı kullanarak eski kayıtlı üyelerden onayları alabilirsiniz.

Uygulama yalnızca onay vermemiş üyeler siteye giriş yaptıklarında gösterilecektir. Üyeler onay işlemlerini tamamladıktan sonra tekrar gösterilmeyecektir.

Uygulamayı kurmak için "Bölümler > Uygulama Marketi > KVKK Hatırlatma Bildirimi" adımlarını takip ediniz.

Yüklediğiniz uygulamanın onay bilgi içeriklerini ekleyiniz. 

söz18.png (50 KB)

söz19.png (216 KB)


5. Satış Sözleşmesi Ekleme 

Sipariş tamamlarken ziyaretçilerden alınan sözleşme bilgisidir. 

Alıcı, satıcı, fatura vb bilgilerin eklendiği sözleşmelerdir. 

Metin eklemek için "Ayarlar > Genel Ayarlar > Sözleşme" ayarına tıklayınız. 

Açılan pencereden metin eklemesi yapabilirsiniz.

söz3.png (77 KB)

Satış sözleşmesinde kişi bazlı bilgilerin görünmesi için bazı alanları değişkenler ile yönetmelisiniz.

Satış sözleşmesinde kullanılabilecek değişkenlerde yine ilgili ayarda bulunmaktadır.

söz4.png (109 KB)


6. Ön Bilgilendirme Formu 

Siparişe ait, bilgilerin yer aldığı ön bilgilendirme formudur.

Sipariş tamamlama esnasında zorunlu olan sözleşmelerdendir.

Metin eklemek için "Ayarlar > Genel Ayarlar > Ön Bilgilendirme Formu" ayarına tıklayınız. 

Açılan pencereden metin eklemesi yapabilirsiniz.

söz7.png (73 KB)

Ön bilgilendirme formunda, kişi bazlı bilgilerin görünmesi için bazı alanları değişkenler ile yönetmelisiniz.

Ön bilgilendirme formunda kullanılabilecek değişkenlerde yine ilgili ayarda bulunmaktadır.

söz8.png (142 KB)
söz9.png (71 KB)

Metin ekleme pencereleri gelişmiş editör yapısındadır. Gelişmiş Editör Kullanımı makalemizi incelemek için tıklayınız.7. Aydınlatma Metni

Sipariş tamamlama aşamalarında standart olarak sadece "Satış Sözleşmesi" ve "Ön Bilgilendirme Formu" gösterilmektedir. 

Bu sözleşmelere ek olarak göstermek istediğiniz üçüncü bir sözleşme içeriği var ise, Sipariş Aydınlatma Metni ayarını kullanabilirsiniz.

Sipariş aydınlatma alanına metin eklemek için "Ayarlar > Genel Ayarlar > Sipariş Aydınlatma Metni" ayarına tıklayınız. 

Açılan pencereden metin eklemesi yapabilirsiniz.

söz11.png (108 KB)

Eklendiğinde sipariş tamamlama esnasında zorunlu olan sözleşmelerden olacaktır. 

Metin ekledikten sonra ayarın siteye yansıması için "Ayarlar > Genel Ayarlar > Müşteriden Sipariş Onay Sayfasında Aydınlatma Metni Onayı İstensin" ayarını aktif etmelisiniz.

söz12.png (32 KB)

söz13.png (70 KB)


8. Çerez Kullanımı Uyarısı Ekleme

Sitenizde tutulan çerezlerle ilgili bilgilendirme metni ve uyarısı ekleyebilirsiniz. Yapılacak pazarlama çalışmaları için sitenizde çerez politikası yayınlamanız gerekmektedir.

Sitenize çerez uyarısı eklemek için "Ayarlar > Genel Ayarlar > Çerez Kullanım Uyarısı Aktif" ayarını aktif ederek bilgileri doldurabilirsiniz.

söz15.png (44 KB)

Eklenen çerez uyarısı sitede sağ altta görünmektedir.

söz16.png (180 KB)


Çerez uyarısı özelleştirmek için uygulama marketimizde bulunan çerez uygulamalarını kullanabilirsiniz. 

Çerez uygulamalarına ulaşmak için tıklayınız.


9. E-Bülten KVKK Onayı Ekleme

Sitenize e-bülten bildirimlerinden haberdar olmak isteyen kullanılar için kayıt alabilirsiniz.

E-bülten alanından kayıt olan kullanıcılardan kvkk onayı alabilirsiniz.

E-bülten alanında kvkk onayının görünmesi için "Ayarlar > Genel Ayarlar > E-Bülten Aboneliği KVKK Onayı" ayarını aktif etmelisiniz.

söz20.png (8 KB)


10. İçerik Sözleşmeleri Ekleme

Sitenizde ziyaretçilere göstermek istediğiniz sözleşme ve içerik metinlerini yayınlayabilirsiniz.

Bu alandan ekleyeceğiniz sözleşmeler metin olarak sitenizde yayınlanmaktadır. 

Herhangi onay alınması durumu bulunmamaktadır.

E-Ticaret sitelerinde temel olarak eklenen gizlilik, garanti, teslimat vb konular için metinler eklenmektedir.

Site açılışınızda ön tanımlı olarak sitenize eklediğimiz bazı içerik metinleri bulunmaktadır. Örnek olarak verilen metinleri kullanmak istiyorsanız içeriklerini firmanıza uygun düzenlemelisiniz.

- Teslimat Koşulları

- Gizlilik ve Güvenlik

- Üyelik Sözleşmesi

- Satış Sözleşmesi

- Garanti ve İade Koşulları

Ön tanımlı verilen metinleri görmek, düzenlemek veya yeni eklemek için "Bölümler > İçerik Yönetimi" sayfasına tıklayınız.

içerik.png (197 KB)

Ayarlardan eklediğiniz sözleşme metinlerini de sitede ziyaretçilerin ayrı bir sayfada bilgilendirme olarak görmesini istiyorsanız bu alandan ekleyebilirsiniz.

söz10.png (43 KB)

Sözleşme ve metin ekleme, düzenleme hakkında "İçerik Yönetimi" makalemizi incelemek için tıklayınız.

Sözleşme ekleme pencereleri hakkında Gelişmiş Editör Kullanımı makalemizi incelemek için tıklayınız.

İçerik yönetiminden eklenen metinleri kullanıcıların daha kolay ulaşabilmesi için site alt kısıma ekleyebilirsiniz. Site Alt Kısım makalemizi incelemek için tıklayınız.


11. Üyelik İptali 

Sitenize kayıt olan kullanıcılara üyelik iptali seçeneği sunabilirsiniz.

Üyelik iptali kullanımı kapalı ise kullanıcılar üyeliklerini silemez. Yalnızca site yöneticileri ile iletişime geçerek silinmesini isteyebilirler.

Sitede üyelerin istedikleri zaman üyelikten çıkabilmeleri için "Ayarlar > Genel Ayarlar > Üyelik İptali" ayarını aktif etmelisiniz.

Ayar aktifken siteye üye girişi yapıldıktan sonra, "Hesabım" menüsüne "Üyelik İptali" butonu gelecektir.

Butona tıklayarak onayladıktan sonra üyelik kullanıcı tarafından silinebilir. 

söz21.png (29 KB)


T-Soft Altyapısında Verilerin Korunması

T-Soft e-ticaret altyapısı ile siteniz ve üyeleriniz için çeşitli güvenlik önlemleri alabilirsiniz.

1. Yönetim Paneli Kullanıcı IP Bilgisi Tanımlama

Yönetim panelinize giriş sağlayan kullanıcılara ip bilgisi tanımlayarak farklı ipler üzerinden giriş sağlanmasını engelleyebilirsiniz.

Kullanıcılara ip bilgisi eklemek için "Ayarlar > Kullanıcı Grupları" sayfasından gruplar oluşturmalısınız.

Kullanıcı Grupları makalemizi incelemek için tıklayınız.

Kullanıcı grubu düzenleme penceresine tıklayarak, her kullanıcılara ait ip bilgisini ekleyebilirsiniz. Birden fazla ip bilgisi eklemek için aralarına virgül (,) ekleyebilirsiniz.

söz25.png (35 KB)
2. Güvenlik Ayarları

Yönetim panelinizi, site ön yüzü ve üyeler ile ilgili çeşitli güvenlik ayarları bulunmaktadır.

Recaptcha kontrolleri, üye güçlü şifre kontrolü, ip kontrolleri vb birçok ayar içerisinden kullanım sağlayabilirsiniz.

Güvenlik Ayarları makalemizi incelemek için tıklayınız.

3. Fraud Ayarları

Sitenizde kredi kartı ile yapılan alışverişlerde dolandırıcılık, sahtecilik vb durumlardan korunmanız için "Fraud" ayarlarımız bulunmaktadır.

Fraud kontrolü, işletmelerin bir online siparişi belirlenen çeşitli yöntemlerle değerlendirerek, dolandırıcılığı engelleme amaçlı yaptıkları işlemlerdir.


Fraud Ayarları makalemizi incelemek için tıklayınız.

4. Kullanıcı Yetki Sınırlaması

Sitenizin yönetim paneline eklenen kullanıcıların tüm verilerinize erişmemesi için gruplar oluşturabilir ve yetki sınırlaması getirebilirsiniz.

Yönetim paneline çalıştığınız farklı firmalara ait kullanıcılar veya bünyanizde farklı departmanlarda çalışan personeller için açılan kullanıcıların yapabilecekleri işlemleri bu şekilde sınırlandırabilirsiniz.

Kullanıcı Grupları makalemizi incelemek için tıklayınız.

Kullanıcı Yetkilendirme makelemizi incelemek için tıklayınız.

5. Kullanıcı Logları

Yönetim panelinizde kullanıcıların yaptıkları birçok işlemin logları tutulmaktadır.

Tasarımsal işlemlerin logları "Tasarım > Log Yönetimi", diğer genel işlemlerin logları "Ayarlar > Kullanıcı İşlem Raporu" sayfasından görüntülenebilmektedir.

Log Yönetimi makalemizi incelemek için tıklayınız.

Kullanıcı İşlem Raporu makalemizi incelemek için tıklayınız.

Panel kullanıcılarınızın yönetim paneline ne zaman, hangi sistem üzerinden, hangi ip ile girdiğini takip edebilirsiniz.

Kullanıcı Giriş Raporu makalemizi incelemek için tıklayınız.